Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Khách hàng (“KH”) đồng ý rằng Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc (“HoangPhucLand”) sẽ thu thập, sử dụng, chuyển giao, lưu trữ và xử lý các thông tin của KH cung cấp trên wesite www.hoangphucland.com.vn (website). HoangPhucLand cam kết bảo mật các thông tin này một cách hợp lý bằng việc tuân thủ Chính sách bảo mật dưới đây và quy định pháp luật. Chính sách này quy định cách thức và các loại thông tin cá nhân mà HoangPhucLand thu thập được về KH trên website, các trường hợp mà HoangPhucLand chia sẻ, tiết lộ thông tin.

1. Mục đích thu thập thông tin:

HoangPhucLand thu thập thông tin cho các mục đích sau:

 • Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý mối quan hệ, giao dịch của KH với HoangPhucLand; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HoangPhucLand theo quy định tại (các) Hợp đồng đã ký kết với KH;
 • Liên lạc với KH để giới thiệu, đề xuất hoặc tư vấn cho KH những thông tin về sản phẩm dịch vụ của HoangPhucLand (nếu có);
 • Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và nội bộ của HoangPhucLand, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của HoangPhucLand và của pháp luật; quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc phát triển sản phẩm mới của Công ty, kiểm soát và điều hành, mục đích khác theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Thông tin của khách hàng được HoangPhucLand thu thập từ nguồn khách hàng cung cấp, thông tin do HoangPhucLand tổng hợp từ quá trình sử dụng dịch vụ trên các kênh giao dịch với HoangPhucLand (nếu có), các nguồn thông tin công khai, hợp pháp khác của khách hàng theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không hạn chế các thông tin sau: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, số CMND/CCCD/HC, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại, email, tên cơ quan, địa chỉ cơ quan, giới tính...”
 • HoangPhucLand sử dụng thông tin thu thập được trong phạm vi thực hiện các mục đích thu thập thông tin nêu trên.

HoangPhucLand cam kết không tiết lộ thông tin của KH, trừ các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu bằng văn bản của KH và/hoặc Người Giám hộ/Người đại diện theo pháp luật của KH, Người thừa kế của KH và/hoặc Bên thứ ba được KH đồng ý hoặc ủy quyền;
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Chia sẻ thông tin trong nội bộ HoangPhucLand để thực hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho KH.
 • Cung cấp thông tin khi HoangPhucLand cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn, phát hiện giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thời gian lưu trữ thông tin KH: HoangPhucLand thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

Ban điều hành, Ban quản trị web, Phòng nghiệp vụ của HoangPhucLand được phép tiếp cận với các thông tin được thu thập theo chính sách này.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, cách thức Khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

 • Địa chỉ của HoangPhucLand: 179EF Cách Mạng Tháng Tám P.5 Q.3 TP.HCM.
 • Khách hàng có thể chọn một trong các hình thức sau để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:
 • Gọi điện đến Hotline : 0903.334116;
 • Hoặc gởi thư điện tử vào email của HoangPhucLand: hoangphucland.co@gmail.com;
 • Hoặc gửi thư bằng văn bản đến trụ sở HoangPhucLand: 179EF CMT8 P.5 Q.3 TP.HCM.

6. Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

 • Trường hợp Khách hàng có thắc mắc, khiếu nại khi cho rằng thông tin cá nhân của Khách hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Khách hàng có thể chọn một trong các hình thức sau để phản ánh đến HoangPhucLand:
 • Liên hệ Phòng Hành chính của HoangPhucLand tại trụ sở: 179EF CMT8 P.5 Q.3 TP.HCM.
 • Gọi điện đến Hotline : 0903.334116;
 • Hoặc gởi thư điện tử vào email của HoangPhucLand: hoangphucland.co@gmail.com;
 • Hoặc gửi thư bằng văn bản đến trụ sở HoangPhucLand: 179EF CMT8 P.5 Q.3 TP.HCM.

7. Các quy định khác

 • Khi truy cập vào website, KH cam kết chấp nhận và tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo mật. Chính sách này có thể được HoangPhucLand điều chỉnh tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước với KH. Chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng tải trên website.
 • Chính sách này không áp dụng đối với các thông tin mà KH cung cấp cho các trang web của bên thứ ba mà HoangPhucLand không vận hành hoặc kiểm soát, HoangPhucLand không chịu trách nhiệm bảo mật khi KH cung cấp thông tin trên các trang web của bên thứ ba.
 • Việc chấm dứt giao dịch của KH với HoangPhucLand không làm thay đổi hay chấm dứt việc sử dụng các thông tin của KH tại HoangPhucLand theo các điều khoản được đề cập trong Chính sách này.
 • Ban quản lý HoangPhucLand không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của KH đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của KH đó cung cấp là không chính xác.
 • Chính sách này là một phần của các thỏa thuận, Hợp đồng, điều kiện và điều khoản khác mà KH đã ký/thỏa thuận với HoangPhucLand.
 • HoangPhucLand có thể liên lạc với KH qua đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax… để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của HoangPhucLand. Trường hợp KH không muốn được liên lạc theo cách này, hoặc nếu KH muốn truy cập hoặc điều chỉnh thông tin, vui lòng liên hệ HoangPhucLand qua email: hoangphucland.co@gmail.com