THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NGHIỆM THU PCCC DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

I. Quyết định thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh phòng cháy chữa cháy dự án TWC.

II. Kế hoạch mời Cục PCCC nghiệm thu

1/ Hoàn thiện hiện trường pccc dự kiến : 31/07/2022

2/ Gửi văn bản mời Cục PCCC & CNCH dự kiến : 15/8/2022

3/ Thông tin về công tác nghiệm thu PCCC dự án TWC : Cục PCCC & CNCH chấp thuận Nghiệm thu công tác PCCC theo từng khu, khu nào hoàn thành trước sẽ nghiệm thu trước.

Tin tức liên quan